Garşylykly hüjüm

O birisi, jany ýanan,
ýazyp gelip öýde gowy,
galdyryp dur şygaryny:
"Tölenen däl biz öňünden,
mugt ýigrenýäs seni!” diýip,
sen adamy ezip ilki,
gözleriniň agyn iýip,
susdurmarsyň diýip tilki,
şagal ýa-da gürleňgüjük,
goranmagyň täk usuly
goranmak däl, belki, hüjüm.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022