Hakyky ýüz

Hakyky öz ýüzün kimse,
hala ap-ak, hala gara,
eger-eger gizläp bilmez,
saklasa-da bukup, sarap,
açar gije, açar gündiz,
ýöne ony görmek, bilmek
seniň işiň, meniň işim,
onuň işi, ýogsa ölmek,
ýitmek aňsat bolar edil,
şu güne çen bolşy ýaly,
adam ogly, ak atyndan,
alyp gaçan ýa hyýaly,
böküp bilse, galyp bilse,
kowup bilse hile, aly,
öz ýüzüne bakyp dogry,
bolmazdy kän beýle köplük,
öz ömrüni talan ogry.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022