Gutulgysyz haklaşyk

Başga birniň ogly ölse meýdanda,
başga birniň gyzy galsa basgyda,
diri ýitse, tapylmasa uç, derek,
ýa urulsa üýşüp aç-açan adam,
akmak bolsa, akyl etmän egilip,
türmä düşse töhmet bilen, biheppe,
eli ganlyň göni ýüzüne gelip,
ulus-ile gerek däldir, seretmez,
görmedik bor görüp duran zadyny,
ýa bilse-de, ýalňyş tutup adyny,
arasyny açar, daşdadyr örän,
o biriniň aglatsalar ejesin,
beýlekiniň gorkuzsalar kakasyn,
edaradan gelip adam öldürýän,
gybat eder goňşy-golam begenip,
dek gezsinler diýer akylly biri,
ýöne soňra eder olar çarbaýlyk,
il üçin däl, özi galjakdyr diri.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023