Surat

Kireýsiz kilim

Hiç bir taksist äkitmeýär mugtuna,
mugt äkitse, eklenji ýok adamyň,
ýöne haýyş etseň, ýagdaýym şeýle,
gaýrat et, beýleki diýseň dözmese,
alyp gider adam barjak ýeriňe,
hem begener, belki, köşekli düýä,
emma sen bergili galarsyň baky,
soň ulagly bolsaň, her ýolda duran
ýolagçyny alyp gitjek bolarsyň,
gomalasyň gelip uly han ýaly,
çaga-çuga bolsa, bahana kemsiz,
pul berseler alman, puluň kän ýaly,
adam ýaly, göýä meselesi ýok,
hiç kireýsiz, belki, kakylmaz kilim,
ýöne kakan aýdyp, eselesi ýok.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022