Göterimiň hudaý oýny

Daşly saýlar duruzarlar gämiňi,
atyň-da işlemez dagly derede,
dikuçaryň duman içre azaşar,
ot alar ýykylyp garyp obada,
sen gomalma bilmän nirä geleniň,
zat galmasa jesediňden tabyda,
begener il, sorap alma ýigrenji,
kanaly däl, gömme ýeke ýaby-da,
suwdan kesip, teşne halky öldürme,
hudaý bolup oýnap bildiň, irmediň,
bes et indi, ýaradany güldürme?!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022