Seniň hakykatyň

Eger-de sen hakykatyň
taýak bilen, türme bilen,
açlyk bilen subut etseň,
boýna daksaň, has dogrusy,
gaş ýerine sürme bilen,
prokuror, garalawçy
ogry bolsa boýdan-başa,
bagşy, ozan tozan bolsa,
hakykatçy dälsiň asla,
dälsiň düzüw özüňe-de,
hem bilýänsiň sylaýanyň
gorkusyndan bagyrýanyn,
şöhrat diýip, diýip öňe,
eger-de seň hakykatyň
mätäçligi bolsa iliň,
köşgüň bolsun näçe uly,
dar görüner ömrüň boýy,
baý bolmarsyň, garyp borsuň,
näçe uly tutsaň toýy.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023