Surat

Halk we adalat

Ýagşy tutawergil niýetiň-päliň. Magtymguly

Döwlet döwýär adamlaryň başyny,
gana boýap halkyň gözün, gaşyny,
gemirýär ol kellesini milletiň,
diýdi biri düwüp goşa ýumrugyn;
beýlekisi diýdi: döwlet neýlesin,
ýesir düşse düzgün näme bilmeýän,
döwlet näme, düşünmejek mähellä,
ýüzlerçe ýyl biri-birin ýigrenip,
çozup, çapyp, talap bilse eselen,
okap, diplom alyp, uly ýa kiçi,
emel ýetse, soňuna çen peselen,
adamlardyr döwlet edýän döwleti,
ýa-da jellat bolýan döwlet işinde,
düzüw gerek iliň päli, niýeti.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022