Surat

Ruhy mesele

Sag bolmasa, gürleşilmez, gaçylar,
doganyňam bolsa, sözüň zaýalap,
düşünersiň, jan çekeniň biderek,
bir sözüň az bolar, ikisi artyk,
bir ýarymyn tapsaň, saçakda arak,
börek goýsaň, soňra çekdirseň neşe,
ýaranmarsyň salyp ýanyna gitse,
sesini çykarmaz, emma içinden
gazap bilen gargar, gözleri açdyr,
şükür et sen, daşdan kesek zyňsalar,
ýakyn ýakyn gelse, iýjegiň daşdyr.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022