Millet we dirilik

Sen duraňda şere garşy,
ýüzün doly açmasa-da,
galdyraňda gara başyň,
boljak zady açyk, sada
aýdyp göni görümsize,
çekilenler, bukulanlar,
düşünmedik bolan ýa-da
oýun eden seniň bilen,
ykbal bilen, geljek ertir,
nä günleri görýär soňra,
bimeseň-de ählisini,
gelip ýetse müňden biri,
diýýäň başyň tutup, millet
gajakmyka ölüp diri?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023