Horjun we adam

Adam diňe ulalarmyş,
oňalarmyş başaranda
arkasyndan uranlaryň,
pyçakly ýa daşly üýşüp,
alanlaryň aýagyndan,
dalanlaryň ýüzün açyk,
ýylgyranda ýüzlerine,
bes edende ýaşamagy
kine bilen, aşak gaçyp,
gülüp bilen wagty çyndan,
ulalarmyş adam diňe,
çyksa gahar horjunyndan.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022