Ömür dawasy

Içindäki adamlary öldürip,
ikiden, ýekeden, ýagdaýa görä,
ýaşan adam adammy ýa adam däl,
bu bir sorag, belki, adamzat döräp.

Öldürilýän bolsa adamlar soňsuz,
talaň dowam etse, kesilmän yzy,
iň gowular, iň düzüwler, niýeti
geçit gurjak, içit gazjak başarsa,
iň batyrlar, ýürekliler, edenli,
gorajak ejizi, ezilýän ilin,
hem buýsanýan adam bolup doglanna,
adam bolup galjak bolýan iň başda,
ilki öldürilse üýşüp, namartlap,
gowy bolmak üçin olardan, belki,
diri galmak üçin iki gün uzak,
el uzatman oda atylan ile,
el uzatman suwa atylan ile,
ýa yzyndan ylgap, saklajak bolman,
dargap barýan, ýitip barýan milletiň,
nämä gerek başga al bilen hile?

Sen öldürseň özüňdäki adamy,
mejbur bolsaň, açlyk näme – iýdirmez,
ýa-da dokluk, nämeleri diýdirmez,
ýalňyz galyp, günäleme azgyny,
kime näme geýdirer ýa geýdirmez.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022