Surat

Özüň saýlamasaň

Seniň özüň saýlamasaň, seçmeseň
aýtjak aýdymyňy, çaljak sazyňy,
gitjek ugruň ömrüň boýy,
adam bolup ýa-da bolman,
diri galyp, diri ölmän,
kim boljagyň ahyrynda,
ýa-da boljak boljagyň,
synanjagyň synag güni,
başga saýlar saňa derek,
başga seçer saňa derek,
hemem diňe etjek işiň,
ýa etmejek işiňi däl,
diýjek sözleriňi, belki,
salyp berer agzyňa,
’ýok’ diýesiň gelse, ’hawa’ diiýdirer,
egilmeli diýer dikeljek wagtyň,
ýa ’dur’ diýer gitjek bolsaň ýoluňa,
seniň özüň saýlamasaň özüňi,
ýa aň etmän, ýa-da tapylman gaýrat,
ýandak bilen süpürderler gözüňi.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019