Surat

Ýeňijileriň ýeňlişi

Has öň-ozal aýdylan bu:
Atasy kän bolar ýeňşiň,
ýeňliş - ýetim, ýekirilen,
igli çaga mysaly,
golaýyna gelmez kimse,
ýa-da gelen güljek bolar,
kemakyllyk ýaly başdan,
göreşine ömür beren,
has ýeňilen etjek bolar başarsa,
bilmedik bor ýeňilende haýyr, hak
bolmaýanyn ýeňijiniň,
ýa pahyrlar muňa çyndan,
hakykatdan düşünenok...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019