Surat

Şahyr we adam

Bir sadaja reklama gowudyr
il derdinden yrak düşen şahyrdan,
bitarap garyp-gasardan,
bagtdan başy aýlanan,
baý toýuna çagyrlyp,
diňe şahyr däl, adam
adam bolsa sähelçe,
bäş prosent, on prosent bolmanda,
il derdinden gidip bilmez başbütin,
galyp bilmez bitarap
ezileniň agysyna,
ýa-da şeriň gujagynda,
aýdym aýdyp bilmez soňsuz,
käte hapa batsa-da,
süýt kölüne ýa-da şerap kölüne
çümüp galyp bilmez şahyr,
eger galsa, onuň ýaly şahyrdan
bir sadaja garantga-da gowudyr,
egin-başy sal-sal hemem oturan
gyrasynda kibtin gysyp ekiniň,
şahyr bolan hiç bir keýpe gul bolmaz,
ýa-da sergezdany bolmaz ....

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020