Surat

Alkatraz oýlanmasy

Alkatrazdan gaçmak hemem gutulmak
bendiligiň ezýetinden birsellem
başartmandyr hiç kime.
Ýogsa synananlar bar,
hatda ýüzüp kenara
atanam bar özüni,
zyndan adadan gaçyp,
emma ony tutupdyrlar bada-bat,
salypdyrlar yzyna,
adam döräp türme bar,
daňylmaly ýarak it,
düşnükli zat - hemmä gerek hemaýat,
diňe şahyr ymtylmaýar erkine,
bolsa bolsun erkin bolmak jenaýat...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019