Surat

Gara gün

Nazym Hikmet sorapdyr:
“Men ýanmasam,
Sen ýanmasaň,
Ol ýanmasa,
Kim ýagtyldar bu jahany?”

Jogap bermek nire, gaýta
Olar ýanandan gaçdylar,
Göz ýumdular gözden akan ganyna;
Jaň etse, “ýok” diýdirdiler,
Barsa, gelmediler gapyň ýanyna.

“Ýagtyltjak - diýip - jahany,
Ýandyrmasyn – diýip- bizi”,
Tüm garaňky gijä tutdular ýüzi,
Saklandylar, diýmediler hiç haçan
Dile gelen, diýilmeli hak sözi.

Olar ýanandan gorkdular,
Gorkmadylar ýalandan,
Gorkmadylar talaňdan,
Hemem çekildiler ýanandan daşa;
Ýanan söndi, ýanmadyklar yzynda
Gara güni bilen galdy baş-başa...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020