Surat

Ýaz ýa ýazma

Ýazmak, diýipdirler, gözlemek mydam,
tapmak däl ol ylgap gözleýän zadyň,
ýa aýtmak däl aýtmak islän zatlaryň,
aýdyp bilmän, uzak bulaşyp çöpe,
belki, yza dolanmazlyk ýoluňdan,
azdan galman gitmek ýapyşyp köpe,
gözlemek ol bilmän gözleýän zadyň,
suwsuz guýy, haksyz, heşdeksiz gazyp,
sogabyň, bir teşne sorasa adyň,
ýazanlaryň bozup, gaýtadan ýazyp,
gahar etme, gül özüňe, ilkinji
ganoraryň bolsun tapmak özüňi,
ýa tanamak biraz gowy öňküden,
dogry, ähli çyrşanyny çap edip,
ýygnalmadyk öý-içerä ýakyn, ýat,
gelen bolsa, çagyrýan hem gözleýär,
birinjilik aljak bolýan mysaly,
ýöne ýazmak ýaryşmak däl garalan
kagyzlaryň sany, tümmegi bilen,
diýipdirler ýazmak agtarmak mydam,
ýaz ýa ýazma, gözläp geçmeli gelen.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024