Surat

Aga derdi

Olaryň tas barysyna, okuwly,
pul gerekdi, mal gerekdi tükenmez,
emel ýeten bolsa uly ýa kiçi,
il-ulusy gerek däldi, kanunlar,
ýa ýazylýan zatlar gazet-žurnalda,
köpi ýalan, içinde bar geregi,
ertekidi, satirady, ýumordy,
şondan bary ýeten ýerin ýumurdy,
ogurlady, ýurt daşyna çykardy
ogul-gyzyn, öňden görüp, belki-de,
agtyklary okap ýörler ýokarda,
ösen ýurtda, okap alynýan baha,
sada bolsaň soň tanaýaň iliňi,
din-imanly bolan bolýan, hehe-he,
käbirisi düşüp tora, duzaga,
galýar gara zyndan bolup guçany,
ýöne käsi gidýär örän uzaga,
il dargaýar, ýurt dargaýar, gerek däl,
bir gerek zat - boljak bolmaly aga!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024