Surat

Il güýji

Sen otursaň bir ýerde,
men otursam bir ýerde,
ol otursa bir ýerde,
ses-sedasyz, akylly,
öňe çykan ýykyldy,
öldürildi, başlyklar
güýçli diýip çen-çakdan,
güýçli bolarlar olar,
dowam eder talaňlar,
dowam eder ýalanlar,
galplyk ata çykanda,
ýok ediler düzüwli,
garşy çyksa garakça,
goşul diýerler saňa,
goşul diýerler maňa,
goşul diýerler oňa,
jenaýaty ýapmaga,
ýaşyrmaga il-günden,
ak sakgally, ak gyňaç,
ýa-da täze tahýaly,
hakykaty tapmaga
böwet borus bileje,
diýersi zäge süýji,
şundan, belki, diýilen,
iliň güýji – sil güýji.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024