Surat

Hakykaty gözleseň

Hakykaty gözleseň,
adalaty yzlasaň,
gözlän ýaly ýok zady,
hiç bolmajak, gelmejek,
işiň agdyk başyňdan,
bolmaz ýaly aýlygyň,
ýa gazanjyň ýeterlik,
gysan, basan köp bolar
çar tarapdan, demiňi
almaz ýaly erkana,
ýalançylar, kezzaplar
ömür sürer görkana,
çekilersiň yzyňa,
gerek bolsa dyzyňa
çöküp, edersiň toba,
sen kimmişiň, ýüz müňläp
dyzyna çöker oba,
şäher halky gul bolar,
çörek nobaty uly,
tans edene pul bolar,
ezijiniň öňünde,
hakykaty gözleseň,
azap iýersiň günde.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024