Ösmedik adam

Özi ulalmadyk, ösmedik adam,
iki ýüzli gylyç bolup özüne,
kesmeli ýerinde, kesmeli ýerin,
sowukganly durup, kesmedik adam,
il ýüzüne gowy bolan, ýylgyran,
bile-göre kast edýäni, urýany
arkasyndan, ýa-da gelip gönümel,
tanamadyk bolýan, görmedik bolýan,
hatda gorkýan aglamaga ses edip,
gözýaşyny görkezmäge utanýan,
iki eli bilen bogýan özüni,
göreldesi il-ulusyň, dymmaly,
garaşmaly, goý, il açsyn gözüni,
gara işi etsin diýýän başgalar,
bir, iki däl, ýüzlerçe müň, sany ýok,
diri mazar, özün bogýan, öldürýän,
maşgalasyn, ýakynlaryn agladyp,
duşmanyny, bahyllary güldürýän,
ýatan suwdur, porsusyna guwanyp,
bezegi däl, kemi şäher, obanyň...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024