Tentek oýny

O birisi, okeandan aňyrda,
bukulyp däl, açyk aýdypdyr turup:
ýa biz bile dogan ýaly gülmeli,
ýa biz bile samsyk bolup ölmeli...

Ol aňyrda, degişli däl bize hiç,
biz özbaşdak, hudaý halan ýeke-täk,
bir-biregi kemsitmeli başarsak,
başarmasak bolan bolmaly tentek...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024