Betpällik tapmaçasy

Sen göreşseň, gedem borsuň,
ilden artyk saýýan özün,
ýöne ýeňseň, köp bor gedem,
yzdan gelip, basyp gözüň
çykarjaklar bir, iki däl,
sen busmasaň, ýigrener il,
betpäl diýer özi betpäl.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024