Hakydadaky halk

Huşy giden ejesini,
tanamaýan bolsa-da hiç,
günde baryp, halyn sorap,
çaý-suwyny berýän elin,
goňşyň ýaly, ýat illerde,
sen halkyňy unutmarsyň,
goý, unutsyn özi onuň,
adyň çykman hiç gazetde,
tanyş-niliş, dogan-gardaş,
gorkusyndan, ýa başga zat,
hat ýazmasyn ýeke hatda,
aljyrandyr, pahyr diýip,
sakla iliň ýüzün ýatda...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024