Ol adam meselesi

Men ol adam ýaly, adamlar ýaly,
il içinde iline ýat, keseki,
özüne ýat, gülen bolýan ýalandan,
bilen bolýan, bilmesizi bilmeýän,
ýa medally, ýa medalsyz, çäreçi,
ýa ýowarçy bolup galmak islämok.

Men ol adam ýaly, adamlar ýaly,
toý-dabara çagyrylýan, gatnaýan,
gurçuk tutýan, bugdaý ekýän, mal-gara
gije-gündiz ideg edip ýatmaýan,
ýa ýarym aç, gaýgy edip ertirin,
Alla diýip, diri ölmek islämok.

Men ol adam ýaly, adamlar ýaly,
bolmaly ýerinde bolman hiç haçan,
gelmeli ýerine gelmän hiç haçan,
habarly, bihabar garyp halyndan,
ýa mätäje beren bolup sadaka,
özüme iki paý almak islämok.

Men ol adam ýaly, adamlar ýaly,
ýa ýüreksiz, ýa bagyrsyz, ýarasy
açylmaýan, ganamaýan hiç haçan,
utanjy ýok, haýasy ýok, arkadan,
ýa-da içden diýilýäni diňlemän,
eşitmedik bolup, gülmek islämok.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024