Lellimler döwri

G. Maýkl Hopfyň äheňinde

Agyr döwür, uruş, gowga, jenjeller,
talaňçylyk dinli, dinsiz adyndan,
bedew atly, gylyjyndan gan damýan,
atarmany, çaparmany dogurar,
atarmanlar, çaparmanlar gürleşip,
birleşip gurarlar ýurduň gözelin,
okamaly, gülüp-oýnap ösmeli,
arassa asmanly, güneşi soňsuz,
gowy döwür, asudalyk nanköri,
lellim sürüsini dograr, köpelder,
bary birden, dil düwüşen mysaly,
özüni däl, başgalary düzetjek,
agyr döwür gaýdyp geler yzyna,
gitmez aňsat, bäri-bärde, bor höçjet.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024