Ýagşylyga ýamanlyk

Lenji çykan ýoda bilen gelýäne,
bir-birine emel salyp, gülýäne,
talaýana ejizini, egsigin,
aldaýana öz-özüni, dünýäni,
bagtly bolup, bagtyýatan halyna,
göre-bile, belki, gijeler aglap,
görmedik bolýana petigi öňde,
ilim diýip, dogan diýip, dost diýip,
ýürek edip, täze ýoly görkezseň,
sowjak bolsaň galmagaldan, jenjelden,
aýdyşy dek köneleriň, maňlaýyň
deşer olar daşyn çykaryp ýeňden.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024