Wezipe pesligi

Sen ýaş wagtyň gurply biraz,
özün tutan wezipede,
garyp ýaly susman mydam,
gorkusyndan galpyldaman,
zerur wagty hakykaty,
çyn sözüni aýdyp biler,
diýip biler diýip örän
ýalňyşarsyň, daş düşersiň
hakykatdan ýedi menzil,
baýadykça adam pahyr,
ornaşdykça kürsüsinde,
ogurlyga, egrilige
batyr bolup biler, emma
çyn sözüni aýdyp bilmez,
hatda başlyk sögse hapa,
bolman turup gaýdyp bilmez.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024