Monah pähimi

Käbirine sen il üçin,
ýurduň üçin azda bolsa,
elden gelen işiň etdiň,
etjek bolduň diýmek gerek,
diýmek gerek bilýändir,
görülýändir haýyr işiň,
diýilmäni üçin däl öň,
görüp, bilip yhlasyny,
bir ýagşy söz häzire çen,
çapjak wagty aýlaw baglap,
urulany üçin ýüzün,
ýeňsesini goýman, belki,
diýileni üçin oňa
geregiň ýok, gelme gaýdyp,
käbirine sen iliňe,
gijä galman, işi bolsa,
gerek käte bilmek aýdyp.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024