Düşün indi

Seniň baryp bilmedik
ýerleriňe barsa adam,
ýürek edip, aýgyt edip,
gitse yza garaman,
öz başyny özi çarap,
senden kömek soraman,
goldaw tapyp başga ýerden,
gel diýeňde gelmese,
gal diýeňde galmasa,
seniň bilen çörňeşip,
baglamasa seniň ýoluň,
alsa awun özi çykyp,
dag başyna, açyk deňze,
bahyllykdan aglama,
içiňdäki egsik ogly,
kümsük ogly bas aşaga,
çykarma-da daşyn dolap,
don geýdirip, diýip ap-ak,
gidene bar, alana bar,
düşün indi, bahyla ýok.

Gözleme sen ilden aýyp,
ýitirme hiç wagtyň indi,
özüň derňe, özüňi gör,
düzet özüň, ösdür özüň,
kämilleşdir, öňe çykar,
gara pikir, gara niýet,
ilden ozal, özüň ýykar.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024