Surat

Zalym derdi

Ähli etjek zadyn edip bilende,
döwleti eýelän, ýurdy eýelän,
gorkup, gijjesine ýatyp bilmeýän,
kanunlara süpürende köwşüni,
bagtly adam bolmazdy hiç ölenden,
öz öýünde, türmesinde azlymyň
aç horlanman, kemsidilmän her günde,
serhet aşyp, derýa, deňiz, dag aşyp,
gaçmajaklar iki, ýeke bolardy,
bolmazdy hiç çydap oturan merdi,
emma şükür, hiç bir zalym baky däl,
öz başyny iýer ahyr öz derdi.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024