Bir söz

Öýke-kine, gahar-gazap, nadyllyk
bir söz bilen, ýarym sözden başlanar,
ýerlikli ýa ýerlikli däl o diýen,
belki, artyk, aýdylmasyz hiç haçan,
belki-de aýdylan ýerinde, dogry,
ozal aýdylmansoň, köpelip ogry,
millet garyp-gasar, talanan bilen
talaňçylar toparyna bölünen,
duşmançylyk, ýigrenç güýçlener birje,
ýeke sözden, ýarym sözden möwç alyp,
ýerlikli ýa ýerlikli däl o diýen,
belki-de çekilen başga tarapa,
ýa birleri beýlekiniň ýüregin,
ýagdaýyny bilip, çişirip, ýaryp,
ýöne öljek hassa dikeler käte,
'Sen gerek, tur!' diýseň ýanyna baryp.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024