Maýa Anjelodan erkin terjime

Men ölmegim dowam edýärin ýene,
damarlarym çökýär, açylýar ýatan
çagajygyň ýumrugy dek kiçijik,
hatyrasy mazarlaryň könelen,
çüýrän beden, ýer gurçugy badymy
gaçyrmaz hiç kynçylygyň öňünde,
çünki ýyllar, sowuk ýeňliş ornaşan
ýüzüm büren ýygyrtlaryň düýbünde,
olar gözlerimi çöňňeldýär, ýöne
men ýene ölmegim dowam etdirýän,
sebäbi men ýaşaýyşy eý görýän.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024