Dar adamzat

Açyk ýa-da ýapyk oýny,
görülmedik bolunýan kä,
açýan adam ýürek edip,
bile-göre adamlaryň
görmejegin ony aňsat,
umyt edip, öňe ädip,
ýykylanda gülýänler kän,
gül getirýän azlyk örän,
göreşeni ýeke çykyp,
daşdan synlap durýanlar kän,
ýazgarýan az bu durmuşy,
howamyzy, suwumyzy,
ýerimizi zäherleýän,
yza çekýän adamlary,
şu dereje, şu tapawut
ýa köpeldýär ýadanlary,
ýa-da bu bir bolmaly zat,
dar galmaly dar adamzat.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024