Sütemiň awy

Saňa hatda stalinçi hökümet
töhmet atsa, ynanarlar ilgezik,
zyňlan hapaň ysy gitmez hiç haçan,
bezeg bolup her gyşygyň agzyna,
emma gowy eden işiň agzalsa,
ynanasy gelen, göresi gelen
bolmaz ýa-da mydam az bolar gaty,
sebäbi bu dogry gelmez wagzyna,
özünde hiç müýn görmejek adamyň,
gerek oňa öz-özüniň gymmaty,
başga birin gara görüp almaly,
aklamaly özün gyrada duran,
ýa başgany basyp, depä galmaly,
synanyşan, ýeke galan hemişe
aşagynda galar gepiň, gybatyň,
meger, şundan eli gelýär sütemiň,
ol awuny alýar ylgap däl, ýatyp.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023