Meniň ejem, seniň kakaň

Baýramsoltana

Meniň ejem,
Seniň kakaň,
Yzymyzda aglap-aglap ötdüler.
Meniň ejem,
Seniň kakaň:
“Gelmediň-le, oglum!” diýip,
“Gelmediň-le, gyzym!” diýip,
Arman bilen bakyýete gitdiler.

Biz olary ýesir goýup duşmana,
Diňe öz başymyz gutardyk gaçyp.
Olar ýolumyza göz dikdi uzak,
Hem gitdiler, janym, gözleri açyk...

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019