Nälet teoriýasy

Professor Nazar Gullanyň ruhuna bagyşlanýar

Ýaşdyk, Aşgabatda obadan gelip,
ýitirilen ýyllaň yzyndan ylgap,
okajak bolýardyk, biljek bolýardyk,
soraýardyk, halypamyz bir gezek,
professor, saçlaryna ak sepen,
biz näme üçin beýle diýlen soraga,
diýdi, walla, gargyş siňen bolmasa,
zalym bolan biziň ata-babamyz,
baran ýerin basyp, ahyr soňunda
biri-birin awlap olja üstünde,
aňyrlaryk seretmegi başarman,
bizi ýapja hala salypdyr baky,
ýaşdyk, okaýardyk, ýadymda şindem
şu edilen gürrüň, Aşgabatdaky...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023