Gowy oglan

Gowy oglan boljak bolma,
boljak bolma gowy adam,
baryň berip, ýaranmarsyň,
ýetmez ömrüň berseň hatda,
baky ýaşan ýetde-gütde,
gözi doýmaz adamzadyň,
boljak bolma gowy oňa,
ýa görünjek bolma gowy,
häsin berip öňýeteniň,
içi doly gepmi-gürrüň,
poslap giden adamlaryň
göwnün awlap bilmersiň sen,
ýa ýüzüňi alanlaryň
ýüzün alman, geçirimli,
bolan bolma, dişiň gysyp,
deň bolmaýyn, kim bu diýme,
gezme başyň aşak, susup,
ýa soň, gije özüň iýme,
diýme biler iller ýa-da
agramymy meniň, onuň,
gülen bolma aglamala,
boş gürrüňdir bary munuň.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023