Arman

Merediň enesi, unutdym adyn,
Oglanlara güjükleri tutduryp,
Biri-birne daňyp, köne ýüp bilen,
Gurruga taşlatdy üstünde durup...

Çagadym, 43-mi, 45 ýylmy öň,
Güjüklere çörek daşan ýeňinde;
Şol oglanjyk, ak girse-de saçyma,
Henizlerem gelip ýaşaýar mende.

Emma meniň işim başymdan agdyk,
Ýeteşiksiz gara günde ylgaýan.
Ol oglanjyk nirde ýatýar, oýanýar,
Ýa-da näme iýýär, asla bilmeýän.

Göroglynyň atyn ogurlan kempir,
Belki, bolubilse, bolandyr şonça;
Merediň enesi şindem käteler,
Iki aýagym sokjak bolýar bir gonja...

Güjüjekler, aýaklary güýlünen,
Hemem bir-birine daňylan mäkäm;
Urnup-urnup gark boldular ahyr,
Men şonda aglapdym öýe gelmäkäm...

Indi el-aýagy güýlünen hemem
Gurruk guýa gaçan ýaly urunýan
Eziz adamlara ýanýar ýüregim,
Emma öňki ýaly çekemok girýan.

“Näme boldy, şol oglanjyk, güjükçi,
Çörek çilip, aç itlere daşaýan;
Ýaşasa-da mende gitdimi menden?”
Käte durup, öz-özümi gaşaýan.

Emma ýene durup bilemok uzak,
Bir ýerlerik gyssanýaryn, howlaýan.
Içimde bir ýerde, garaňky dulda,
Duýýan, käte ene ganjyk uwlaýar...

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019