Bilim üçin

Bilim üçin göreşmeli,
Duruşmaly bir ýerde,
Käte gygyryşmaly,
Gaharlanmaly biraz,
Kä köşeşip gülüşmeli,
Emma bolmaýar ümsüm,
Sessiz ýatsaň garaşyp:
“Ediň – diýip - garaşyk!”

Bilim üçin göreşmeli,
Dymyşmagyň ýerine.
Çünki bilim, düşünje
Berilmeýär hemişe
“al” diýip mugt,
Onuň üçin birleri
Başyn goýmaly nagt.

Bilim üçin göreşmeli,
Duruşmaly bir ýerde.
Bilenini aýdyp,
Ýa aýtjak bolup,
Gülmeli däl bolman
Ýykylan merde...

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019