Göreş meýdanynyň talaby

Her gün göreşmeli, bir gün tutluşyp,
Iki gün çekilseň, sowaýar deriň.
Her gün garpyşmaly, bir gün uruşyp,
Üç gün bukup ýatsaň, göhi ger şeriň.

O diýer: “Hä, meniň döwüm rüstem!”
Hem sürüner öňe, gözsüz mysaly.
Bir ýyl darkaş gurup, bäş ýyl dynç alýan
Ýalan umyt berip, aldaýar ili.

Dogry, ýatan öküz kim bolsa bolsun,
Birleriniň iým bererne garaşyp;
Göreşýänler bergili däl hiç kime,
Hem däl olar atyp oýnalýan aşyk.

Ýöne göreş üçin çykanlar orta
Bek, mäkäm guşasa ýagşy bilini.
Ýa-da ýeňilenin boýun almaly,
Aldap ýörmän öz-özüni, ilini...

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019