Surat

Içi güjükli sorag

Eger sorag bolsa içi güjükli,
pikir etme soralýan zat hakynda,
pikirin et neden berilýär sorag,
öňem bir akyldar aýdypdyr, çaklap,
bilip bilseň, sebäbine düşünseň,
näme üçin, kimden çykdy bu sowal,
näme jogap berjegiňi bilersiň,
ýa görersiň nirden jyklaýar zowal.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022