Surat

Adam sapagy

Sen adama wezipe ber diýýärler,
kimdigini biljek, tanajak bolsaň,
ýok, wezipe hökmanam däl hemişe,
goý sen ony diňe adam ornunda,
adam ýaly ber salamy, sora hal,
saçagyň ýaz giňden, gabady gelse,
geçir ownuk-uşak yşaratalaryn,
ýüz-gözünde, gep-sözünde gizlenen,
uzak gitmän açar agsan özüni,
adam däl, haltada saklanan temen.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022