Agyr sorag

“Meniň Aşgabada gidesim gelýär!”
Ýazypdyr bir gyz.
“Ýewropa ýaranok maňa” diýipdir,
“Hemme zat ýat munda!” Zarlapdyr çaga.
Joralaryn küýsäp, ýurduny küýsäp,
sorapdyr: “Näme üçin ýaşamaly men
başga bir ülkede, çykan deý daga,
soňam düşüp bilmän galan ýalaky?..”
Hem diýipdir: “Nirede siz erkekler,
näme işleýäňiz, tapyň-da çäre?!.”
“Meniň Aşgabada gidesim gelýär!”
Diýipdir bir türkmen, garagöz çaga...

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020