Iki ýazyjy

Men ol iki ýazary
söwet döwrem bilýärdim...

Beret geýerdiler ürç edip gara,
äýnegiň astyndan ýylgyryp çala,
salam berseň alardylar göwünjeň,
owadan, sypaýy gürleşerdiler,
käbirleri diýse-diýsin öwünjeň,
bir özüni bilýän, egoist ýa-da
zamanaň keseli karýera bilen
ymykly kesellän, bejermesi kyn,
soň eşitdim biri türmä düşende
beýlekisi ýaramandyr salama,
kyrk ýyllyk dostundan ýüzün öwürip,
kyrk ýyllyk duz-nandan açypdyr ara,
men ol iki ýazary
sowet döwrem bilýärdim,
beret geýerdiler ürç edip gara...

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019