Özüňden gaçma

Sen meniň sen ýaly däldigim üçin
meni ýigrenme,
tersine, begen,
nätjek sen özüňe meňzedip meni,
göýä bir zawoddan çykarlan legen,
düşün, beýle bolsak biziň bahamyz,
nyrhymyz bir bordy bölen deý sogan.

Sen meni ýigrenme düşünmeseňem
meniň nämä ýananyma, köýenme,
tersine, begen,
meňzeş däldigmize göýä bir sogan,
o menden aşakda, pesde diý örän,
guwan öz-özüňe göýä bir dörän,
ýeke çykan gudrat ýaly jahanda,
meniňkä diý dowzah ýoly, jähennem...

Sen meni ýigrenme meniň sen ýaly
däldigim üçin.
Men begenýän seniň ýaly däldigme,
hem muny gizlemän aýdýaryn açyk.
Senem begen ýazýan bolsaň ýananyň,
ýa bes et ýaşamaň özüňden gaçyp...

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019