Azanyň talaby

Žurnalisti öldürerler,
öldürerler ýazyjyny, şahyry,
sebäbi azanlar bagyşlap bilmez
hakykaty uly, kiçi, aýdylsa,
walla, näme etmez bolsa elinde,
azanlara gerek mydam egilen,
aýdym aýdan ýürekden däl, dilinde.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021