Surat

Köp bilýänler köpelende

Mekdep gurup berseň, mekdebi ýykýan,
daşyndan däl, içden urýan bilimde,
köp bilýänler köpelende iliňde,
etjegini etdirmezler düzüwe,
kim bolsaň bol, garalarlar ak bolsaň,
el çarpyşyp, begenerler ýok bolsaň,
her näme et, çagyr haýsy hudaýy,
mekdebini ýumurýan il diňlemez,
ha ýegen bol, hala daýy.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020