Özüň azat bolmasaň

Seni azat etmez kimse,
hatda hudaý, gökden düşüp,
ýa-da çykyp gelip suwdan,
dileg edip, aglap, eňräp,
hiç wagtyňy ýitirme,
özüň azat bolmasaň,
öz garyňa galmasaň,
işlemeseň öz üstüňde her agşam,
hiç bir ýurduň kanunlary ýazylan,
eger-eger, jinnek ýaly goramaz,
bolmaz diýseň, ynanmasaň özüňe,
özge birin hudaý saýyp, aýdaly,
adama ynansaň özünde ýiten,
adam hukuklaryn gorandan bolup,
garaşarsyň ömrüň boýy, it ýaly,
belki, bolup itiň iti.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020