Surat

Baky jahyllyk

"Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно." Л. Д. Троцкий

Oglandyk, kän oýnaýardyk,
baýmy-garyp, gyzyl ýa ak,
elimizde tüpeň-taýak,
bilimizde gylyç-taýak,
a atymyz ýylgyn çybyk,
jylaw bilen gamçy ýerne
dil işleýär, dek duranok,
görýänimiz şol bir kino,
okanymyz şol bir kitap,
Lenin gowy, Lenin beýik
diýýärdi bar görenimiz,
ýazyjylar, taryhçylar,
bilmeýärdik onuň gyran,
sürgün eden adamlaryn,
lukmanlary, iň esasy,
mollumlary, bilim bagy,
ykdysatçy, agronomy,
edebitýat – uly ýagy,
hukukçylar, inženerler,
syýsatçy, din wekili,
studentler, gör, kim boljak,
daýhan, maldar orta ýa baý,
çölde, düzde öljek, galjak,
ýok edilen topar-topar,
aýtmadylar bize muny,
toslap tapyp boş mazmuny,
gelejege kaş mazmuny,
aýlar ýaly başymyzy,
saklar ýaly oglan mydam,
çaga bolduk, oýnadyk kän,
bes edýänçäk halys ýadap...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020